English Inleiding In een tijdperk waarin de grenzen tussen on- en offline vervagen, ontstaan mogelijkheden voor nieuwe vertelvormen. Tegelijkertijd krijgen we als consument veel boodschappen op een dag te verduren én zoeken we graag de verbinding met elkaar. Welke positie kan Sonic Acts hierin pakken? Van livestreams tot online essays en van podcasts tot IGTV: Bij Sonic Acts gaan we experimenteren met hybride virtuele en fysieke programmering. Daarvoor zoeken we een verbindende en uitvoerende Content Creator. Over Sonic Acts Sonic Acts is een toonaangevende instelling op het gebied van innovatieve elektronische en digitale kunstvormen. Met een omvangrijke online en fysieke programmering in Nederland en daarbuiten, en een grootschalig tweejaarlijks festival in Amsterdam produceert, presenteert en distribueert Sonic Acts een grote verscheidenheid aan werk, makers en concepten. Het is een ambitieuze organisatie die streeft naar uitzonderlijke artistieke kwaliteit en is een platform dat een internationaal netwerk van makers, curatoren en denkers samenbrengt. Sonic Acts is gevestigd in Amsterdam en werkt samen met vooraanstaande Nederlandse en internationale partners. Functieomschrijving & werkzaamheden Als Content Creator bij Sonic Acts werk je in een klein kernteam en vorm jij de schakel tussen marketing en programma voor alle contentgerelateerde activiteiten. Je creëert nieuwe online contentformats die aansluiten bij de artistieke visie, programmering en de betreffende distributiekanalen, zet de verslaglegging op en bereikt het publiek doelgericht met onze verhalen via social ads, SEA en SEO. Je werkt nauw samen met videomakers, fotografen en ontwerpers. Je bent publieksgericht, bekend met technologische trends en een scherpe copywriter. Bovenal ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen in kunst en cultuur, in het bijzonder audiovisuele en hedendaagse (beeldende) kunst, avant-garde film, elektronische muziek en experimentele media. Belangrijkste werkzaamheden • Bedenken en uitvoeren van originele content en campagnes; • Vertalen van programmering en thema’s in publieksgerichte contentformats; • Samenwerken op het snijvlak van programma en marketing om inhoudelijke content te creëren: van tekst tot video tot grafische toepassingen; • Schrijven van teksten voor website, campagnes, mailings, socials en advertenties; • Verbinden van en samenwerken met creatieve partners, zoals filmmakers, fotografen en illustratoren; • Uitvoeren en analyseren van advertenties; • Genereren van engagement en het onderhouden van contact met de online community. Jouw profiel • Afgeronde wo/hbo opleiding; • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring; • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van diverse contentvormen; • Ervaring met het opzetten en analyseren van social advertenties; • Ervaring met DTP- en audio- en videobewerkingssoftware zoals Adobe en Final Cut Pro; • Je kunt goed in teamverband werken; • Goede communicatieve- en uitstekende schrijfvaardigheden in het Engels (Nederlands is een pre); • Gevoel voor en affiniteit met ontwerp en beeldcultuur; • Relevant netwerk in media, ontwerp en kunst & cultuur; • Proactief, flexibel, creatief en resultaatgericht. Wat bieden wij • Een veelzijdige en uitdagende functie voor 20 tot 24 uur per week bij een vernieuwende culturele organisatie in Amsterdam; • Samenwerking met een ambitieus team en interessante partners en kunstenaars aan bijzondere programma’s; • Salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, tussen €2000,- en €2300,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Freelance behoort tot de mogelijkheid. Sonic Acts onderschrijft de Fair Practice Code en maakt zich sterk voor de Code Culturele Diversiteit. Sonic Acts streeft naar een team waar zoveel mogelijk verschillende ervaringen en perspectieven samenkomen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt. Reacties en vragen Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 januari 2021 via vacatures@sonicacts.com o.v.v. Vacature Content Creator. Voor vragen kun je contact opnemen met Lars Terhorst, Hoofd Marketing & Communicatie: lars@sonicacts.com (afwezig tussen 18 december en 3 januari) --- English Introduction In a period in which the boundaries between on- and offline are becoming ever more blurred, opportunities arise for new forms of storytelling. At the same time, as users, we encounter a whole slew of messages in a day while eagerly looking for connections with one another. Where can Sonic Acts position itself in all of this? From live streams to online essays, and from podcasts to IGTV: At Sonic Acts we'll be experimenting with hybrid forms of virtual and physical programming. And to connect these to the audience, we're looking for a Content Creator. About Sonic Acts Sonic Acts is a leading organisation in the field of innovative electronic and digital art. With extensive online and physical programmes in the Netherlands and abroad, and a large-scale biennial festival in Amsterdam, Sonic Acts produces, presents and distributes a wide variety of artistic works and research. It is an ambitious organisation that strives for exceptional artistic quality while being a hub for an international network of makers, curators and thinkers. Sonic Acts is based in Amsterdam and works with prominent Dutch and international partners. Job description & responsibilities As a Content Creator at Sonic Acts, you work in a small core team and form a link between the marketing and the programme teams for all content-related activities. You come up with new online content formats that fit the artistic vision, programming and the relevant distribution channels, set up the reporting and reach the public with our stories through social ads, SEA and SEO. You work closely with videomakers, photographers and designers. You are audience-oriented, familiar with technological trends and a sharp copywriter. Above all, you are well informed about developments in art and culture, in particular audiovisual and contemporary (visual) art, avant-garde film, electronic music and experimental media. Main activities • Create and implement original content and campaigns; • Translate programming and themes into audience-oriented content formats; • Collaborate at the interface of programme and marketing to create content: from text to video to graphics applications; • Write texts for website, campaigns, mailings, socials and advertisements; • Connect and collaborate with creative partners, such as filmmakers, photographers and illustrators; • Run and analyse advertisements; • Generate engagement and maintain contact with the online community. Your profile • Completed WO / HBO education; • At least 2 years of relevant work experience; • Demonstrable experience in developing and executing various content forms; • Experience with setting up and analysing social advertisements; • Experience with DTP, as well as audio and video editing software, such as Adobe and Final Cut Pro; • You can work well in a team; • Good communication and excellent writing skills in English (Dutch is a plus); • Feeling for and affinity with design and visual culture; • Relevant network in media, design and art & culture; • Proactive, flexible, creative and result-oriented. What we offer • A versatile and challenging position for 20 to 24 hours a week at an innovative cultural organisation in Amsterdam; • Collaboration with an ambitious team and interesting partners and artists on special programmes; • Salary, depending on knowledge and experience, between €2000 and €2300 gross per month for a full-time appointment. Freelance is possible. Sonic Acts endorses the Fair Practice Code and is committed to the Cultural Diversity Code. Sonic Acts strives for a team where people of as many different experiences and perspectives as possible come together. In case of equal suitability, preference is given to the candidate who strengthens the diversity within the team. Responses and questions Send your CV and motivation letter before 17 January 2021 via vacatures@sonicacts.com with 'Vacature Content Creation' in the subject line. If you have any questions, please contact Lars Terhorst, Head of Marketing & Communication: lars@sonicacts.com (out of office between 18 December and 3 January)

Philip Vermeulen, More Moire2, at Sonic Acts Academy 2020. Photo by Pieter Kers.
This site uses cookies.